Gemeentestructuur

Veel mensen zijn actief in teams om al hun gaven en talenten in te zetten voor de opbouw van de gemeente. Elk team heeft een teamleider. Het gemeenteleven is in de dagelijkse praktijk zichtbaar door de mensen in deze teams. Samen met de gemeenteleiding en teamleiders realiseren zij alle plannen en reguliere taken in de praktijk. De teams zijn op basis van inhoudelijke taken ingedeeld in clusters. Deze clusters zijn bedoeld om team overstijgend samen te werken aan taken en activiteiten die elkaar raken. Elke oudste is aan een cluster gekoppeld om zo invulling te geven aan zichtbaar leiderschap, snelle besluitvorming en een heldere taakverdeling binnen de oudstenraad. Het beleid van de gemeente wordt zo door de oudstenraad (voorganger en oudsten) bepaald en vastgesteld waarna de gemeenteleden het vanuit de clusterteams in de praktijk realiseren. De gemeente kent een visiewerkgroep die als klankbord en adviesteam voor de oudstenraad fungeert. We hebben elkaar allemaal nodig in de taken en bedieningen die God een ieder in de gemeente geeft. Op deze manier werken we als gemeente op een heldere manier echt samen in Gods Koninkrijk! Dit zijn de clusters met teams:

Eredienst

 • Welkomstteam
 • Gebed voor de dienst
 • Zang & muziek
 • Prediking
 • Geluid & CD-opname
 • Beamer
 • Livestream

Pastoraat & Diaconie

 • Pastorale zorg
 • Bezoekenteam
 • Diaconie

Gemeenteopbouw

 • Evangelisatie
 • Huiskringen
 • Gebedsavond
 • Onderwijs
 • Fellowship

Jongerenwerk

 • Crèche
 • Zondagsschool
 • Tieners
 • Jeugd

Administratie

 • Financiën
 • Secretariaat
 • Communicatie

Zending

 • Thuisfrontcommissie Guinee
 • Thuisfrontcommissie Zuid-Afrika

Facilitair

 • Huisvesting
 • Kosterteam
 • Schoonmaak
 • Onderhoud
 • Keukenteam