Wat geloven wij?

We willen helder zijn over ons geloof en hoe we dat in de praktijk toepassen in de gemeente en onze persoonlijke levens. Onderstaande punten geven daarom op hoofdlijnen belangrijke geloofsaspecten weer zodat de richting duidelijk is. De opsomming geeft dus niet alle Bijbelse waarheden weer.
 • De Bijbel is het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God en daardoor de norm voor ons geloof, het onderwijs en onze manier van leven (2 Timotheüs 3:16-17)
 • God is liefde en heeft ons geluk voor ogen. Hij wil ons een toekomst en nieuwe hoop geven (Jeremia 29:11)
 • De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Door overtreding van Gods wil, is de mens in zonde gevallen. Door de zonde valt iedere mens onder het oordeel (Romeinen 5:12-15)
 • Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor van nature Gods nabijheid (Romeinen 3:23)
 • Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is de enige weg tot verzoening met God (Romeinen 3:25, Johannes 14:6)
 • Jezus Christus stierf voor de zonden van ieder mens aan het kruis van Golgotha en stond op uit de dood. Dit offer was nodig om die verzoening mogelijk te maken (Hebreeën 10:14,19)
 • Mensen kunnen zich laten verzoenen met God door hun zonden te bekennen. Wie in Jezus Christus gelooft en Hem aanneemt als Redder en Heer, bekeert zich en ontvangt van God vergeving van zonden. Die persoon wordt geestelijk geboren doordat de Heilige Geest in hem/haar komt wonen. Die persoon is dan een kind van God geworden (1 Johannes 1:9, Johannes 1:12-13)
 • Jezus liet zich in de Jordaan dopen, want Hij zei dat God dat verlangde. Daarom moet ieder kind van God zich na bekering ook zo laten dopen door onderdompeling in water. We doen dit in de naam van God de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest (Mattheüs 3:15)
 • De Heilige Geest is de persoon die God beloofd had en ook geschonken heeft tijdens het Pinksterfeest, nadat Jezus naar de hemel terug gegaan was (Handelingen 1:4 & 2:4)
 • De Heilige Geest geeft kracht om te getuigen van Jezus. Ook leidt en onderwijst de Heilige Geest ons. Omdat de Heilige Geest onze Helper en Trooster is, vinden we het belangrijk Hem alle ruimte te geven in onze levens en in de gemeente. Om dat belang te benadrukken, noemen we ons een Pinkstergemeente (Handelingen 1:8)
 • Het is daarom ook heel belangrijk dat elk kind van God zich uitstrekt naar de (dagelijkse) vervulling met de Heilige Geest (Efeziërs 5:18)
 • Jezus Christus wil dat we Zijn leerlingen zijn en ook andere mensen tot Zijn leerlingen maken. Een leerling wil worden zoals de leermeester en doet daarom wat Jezus leert (Mattheüs 28:19)
 • De Heilige Geest helpt ons om op het karakter van Jezus Christus te gaan lijken. De Bijbel wijst op de vrucht van de Heilige Geest die in ons groeit. De kenmerken daarvan zijn: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22)
 • God geeft zijn kinderen gaven en talenten om Hem en elkaar mee te dienen (1 Petrus 4:10)
 • Door de samenkomsten in een plaatselijke gemeente te bezoeken en aan activiteiten deel te nemen, moedigen we elkaar aan om het geloof vast te houden en erin te groeien (Hebreeën 10:25)
 • Iedereen die Jezus Christus erkent als Verlosser en Heer van hun leven, behoort tot de wereldwijde gemeente. De gemeente ziet uit naar de dag dat Jezus Christus terugkomt (1 Thessalonicenzen 4:13-18)