Beheer

PRZ heeft onder verantwoordelijkheid van de oudstenraad (het bestuur) een penningmeester aangesteld. De penningmeester zorgt voor de vastlegging van alle financiële mutaties in een boekhoudpakket. Na afloop van elk kalenderjaar voert de kascommissie, bestaande uit twee gemeenteleden, een controle op deze boekhouding uit. Elk jaar wordt een bestaand lid van de kascommissie vervangen door een nieuw gemeentelid, zodat continuïteit en objectiviteit gewaarborgd blijft. De commissie rapporteert de bevindingen aan het bestuur. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering presenteert de penningmeester de jaarcijfers en de begroting voor het volgende kalenderjaar zoals deze door het bestuur is vastgesteld. De kascommissie brengt aan de gemeente mondeling verslag uit van de bevindingen van de uitgevoerde controle. De gemeenteleden hebben gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.