Zondagsdienst

We geven een indruk van wat er rond de zondagsdienst gebeurt en hoe we dat beleven. Iedereen is van harte welkom om het zelf te beleven!

Open sfeer en persoonlijke beleving

De zondagsdienst kenmerkt zich door een open sfeer. Al bij de voordeur wordt iedereen begroet door ons welkomstteam. Aan het begin van de dienst begroeten we elkaar ook hartelijk. Iedereen mag er namelijk bij horen en we zijn blij elkaar te ontmoeten! We openen de dienst met gebed, want God en het feit dat Jezus Christus voor de zonden van ieder mens is gestorven, staan centraal. De dienst is één van de momenten waarop we samen aan onze relatie met God werken. We genieten daar samen van en het bouwt ons op! We geven uiting aan onze geloofsbeleving door tijdens het bidden en het zingen van liederen te gaan staan, te klappen en onze handen op te heffen. Dit is helemaal bijbels (1 Timotheüs 2:8), maar niet iedereen is dit gewend. We geven elkaar alle vrijheid om dit wel of niet te doen. Blijdschap, uitbundigheid, dankbaarheid, stilte en rust vinden allemaal een plaats tijdens de dienst.

Zelf actief meedoen

Op aangeven van de zangleider is er naast het meezingen ook gelegenheid om zelf hardop te bidden of spontaan een lied in te zetten. Mensen die in de gemeente goed bekend zijn, kunnen een profetie uit spreken om de gemeente op te bouwen en aan te sporen in het geloof. Wekelijks leest een gemeentelid een Bijbelgedeelte naar eigen keuze voor aan de aanwezigen. De zondagsdienst is dus een bijeenkomst voor en door iedereen waarbij we in alles God en Zijn zoon Jezus Christus willen eren. De Heilige Geest leidt ons in die waarheid en getuigt ons van Jezus. Via livestream kunnen mensen de dienst op afstand mee beleven. Deze mogelijkheid wordt aangeboden aan mensen die niet fysiek naar de dienst kunnen komen (zoals langdurig zieke gemeenteleden en zendelingen).

Samen zingen

We zingen vooral Opwekkingsliederen waarbij een muziekgroep de gemeente live begeleidt. Dit doen we met instrumenten zoals drums, gitaren en piano. Er is veel variatie in uitbundige liederen, maar ook rustige aanbiddingsliederen. Het gaat overigens niet om de muziek zelf, maar om God die we met deze muziek aanbidden. De muziek is hierbij een ondersteunend middel.

Crèche en zondagsschool

De kinderen die naar de basisschool gaan, zullen na het zingen van een aantal liederen naar hun eigen kinderdienst gaan. Voor de baby’s en peuters is er de hele dienst de mogelijkheid om in de crèche te zijn. Ouders kunnen zich zo op de dienst richten en krijgen een seintje als het nodig is om even bij hun kind te zijn.

Balans tussen Woord en Geest

De waarheid en betrouwbaarheid van de Bijbel, Gods Woord, en de volheid en de kracht van de Heilige Geest staan in onze diensten centraal. Zo komen Woord en Geest allebei volledig tot hun recht. De prediking van Gods Woord heeft als doel Gods boodschap van vrede uit te dragen op een manier die voor iedereen te begrijpen is en waardoor iedereen geactiveerd wordt om het toe te passen in ieders eigen leven. Onze voorganger en oudsten verzorgen de prediking. Ook hebben we regelmatig gastsprekers uit andere gemeenten op bezoek. Onder leiding van de Heilige Geest is er ruimte om af te wijken van de zaken die voor de dienst voorbereid zijn. Kenmerkend is daarbij wel dat alles op een ordelijke manier blijft verlopen. In 1 Corinthiërs 14:40 worden we erop gewezen dat dit belangrijk is.

Gebed voor en na de dienst

Voordat de dienst begint, is er tijd voor gezamenlijk gebed. Mensen die hieraan deel willen nemen, kunnen elk gewenst moment de gebedsruimte binnen gaan. Er wordt gebeden voor alle aspecten rond de dienst die daarna start, maar ook voor andere zaken die mensen bij God willen brengen. Na elke dienst is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek of gebed. Er wordt ook voor zieken gebeden. Bidden voor zieken gebeurt soms ook tijdens de dienst, maar het kan dus ook na de dienst. Bij een ernstig zieke zalven de gemeenteleiders die persoon met olie en leggen ze de handen op, terwijl ze bidden voor genezing. Hierover is in de Bijbel te lezen in Jacobus 5:14-16 en Marcus 16:18.

Collecte

Tijdens de dienst wordt een collecte ingezameld. We willen Gods koninkrijk samen bouwen door met dankbaarheid en met blijdschap een vrijwillige, financiële bijdrage te leveren. Op elke eerste zondag van de maand zamelen we ook een tweede collecte in voor één van onze zendingsprojecten. Bezoekers mogen zich geheel vrij voelen om de collecten aan zich voorbij te laten gaan, maar mogen uiteraard ook het gemeentewerk ondersteunen.

Tijd voor elkaar

Na de dienst ontmoeten we elkaar in de koffieruimte. Deze tijd vinden we erg belangrijk, omdat we door de gesprekken op de hoogte blijven van wat er bij elkaar speelt. Liefde en zorg binnen de gemeente worden hier dan ook veel met elkaar gedeeld.

Heilig Avondmaal

Elke eerste zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal met degenen die de diepe betekenis daarvan doorgronden. Wij denken terug aan het lijden en sterven van Jezus Christus waarbij we brood en wijn tot ons nemen (1 Korinthiërs 11:23-26). Iedereen die Jezus Christus bewust aangenomen heeft als Redder en Heer en dus aan Hem gehoorzaam wil zijn, is uitgenodigd om deel te nemen.

Deep Impact

Regelmatig is er op zondag tijdens de preek voor tieners en jeugd een aparte, interactieve Bijbelstudie ‘Deep Impact’. Dit is voor alle jongeren die de Bijbel dieper willen bestuderen.

Doopdienst

Periodiek worden mensen tijdens de dienst gedoopt door onderdompeling. De dopelingen vertellen vaak zelf aan de gemeente waarom ze zich willen laten dopen, zodat we hen dopen op grond van hun eigen belijdenis van hun geloof in Jezus Christus. Ze begraven daarmee hun oude, zondige leven zonder God en staan op in een nieuw geestelijk leven met en voor God. Dit is een uiterlijke bevestiging van wat geestelijk al in hun leven heeft plaatsgevonden. Het persoonlijke geloof en ieders eigen keuze om na bekering gedoopt te worden en voor God te willen leven, is de reden dat we alleen (jong)volwassenen dopen. Kinderen dragen wij op door hen te zegenen, waarna wij voor het gezin bidden om Gods zegen (Marcus 10:13-16).